Política de privacidad

Az alábbi adatkezelés tájékoztatóban a következő kérdésekre kaphat választ tőlünk:

 • Mi jogosítja fel a Adatkezelő-t az adatok kezelésére?
 • Milyen adatokat kezelünk?
 • Milyen célból kezeljük az adatokat, és mire fogjuk felhasználjuk azokat?
 • Mennyi ideig fogjuk kezelni az adatokat?
 • Adatfeldolgozót igénybe veszünk?
 • Kik ismerhetik meg az adatokat?
 • Milyen jogaik vannak az érintetteknek adataikkal kapcsolatban?
 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az érintettek rendelkezésére?
 1. Az adatkezelő megtesz mindent ide értve a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a rá bízott személyes adatok biztonságát megőrizze.
 2. DM üzenetet nem küldünk. A megadott elérhetőséget csak a táborban való részvétellel kapcsolatos információk közlésére használjuk fel.
 3. Harmadik félnek adatot nem adunk át, vagy ehhez előzetesen kifejezett hozzájárulást kérünk. Ez alól csak a jogszabályi kötelezettségeink teljesítés jelent kivételt.
 4. A tárolt adatokról felvilágosítás a handballcamp@19laszlonagy.com e-mail címen kérhető. A kezelt adatok helyesbítését vagy törlését a handballcamp@19laszlonagy.com e-mail címen lehet kérni. Amennyiben bármilyen problémája van az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban a handballcamp@19laszlonagy.com e-mail címen léphet kapcsolatba velünk.
 5. A táborba való jelentkezéshez és a táborban történő részvételhez a TOT ESPORT Kft. Nagy László 1125 Budapest, Gereben utca 6. B. ép. adószáma: 25926877-2-43 cégjegyzékszáma:01-09-296670 mint a tábor szervezője és egyben adatkezelő a következő adatokat gyűjti:

Táborozó gyermek neve:

 • A táborozó egyértelmű azonosítása/hozzájárulása/jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek címe:

 • A táborozó egyértelmű azonosítása/hozzájárulása/jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek születési ideje:

 • A táborozó egyértelmű azonosítása/hozzájárulása//jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek születési helye:

 • A táborozó egyértelmű azonosítása/hozzájárulása//jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek anyja neve:

 • A táborozó egyértelmű azonosítása/hozzájárulása//jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek telefonszáma:

 • Gördülékeny és hatékony kommunikáció. Csak olyan információt küldünk, amelyet a törvényes képviselő megadott elérhetőségeire is megküldünk./hozzájárulás

Táborozó gyermek email címe:

 • Gördülékeny és hatékony kommunikáció. Csak olyan információt küldünk, amelyet a törvényes képviselő megadott elérhetőségeire is megküldünk./hozzájárulás

Táborozó gyermek TAJ száma:

 • Esetleges betegség, baleset esetén az ellátást végzők számára adjuk meg. Semmilyen más esetben az adatot nem adjuk ki és használjuk fel./hozzájárulás

Táborozó gyermek törvényes képviselőjének neve:

 • A táborozó gyermek egyértelmű beazonosítása, a jelentkezés és a részvétel szabályszerűségének ellenőrzéséhez szükséges. /Hozzájárulás/Jogszabályi kötelezettség

Táborozó gyermek törvényes képviselőjének telefonszáma:

 • Gördülékeny és hatékony kommunikáció. A jelentkezés és a részvétel szabályszerűségének ellenőrzéséhez szükséges./Hozzájárulás

Táborozó gyermek törvényes képviselőjének e-mailcíme:

 • Gördülékeny és hatékony kommunikáció. A jelentkezés és a részvétel szabályszerűségének ellenőrzéséhez szükséges/Hozzájárulás

Egészségügyi adatok (szülői igazolás, hogy a gyermek egészséges):

 • Jogszabályi kötelezettség

 

A fenti adatok megadásával és a jelentkezési lap elküldésével Ön hozzájárulását adja a megadott adatai a jelen adatkezelés tájékozatóban foglalt kezeléséhez.

A gyűjtött és kezelt adatokat a következő ideig tároljuk: Amennyiben az online jelentkezéskor a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát nem csatolta a jelentkező, a megadott adatait 10 munkanap után töröljük. Minden más esetben a megadott adatokat a tábor befejezését követő 1 évig megőrizzük, majd töröljük. Ez alól kivételt képez a jogszabályi kötelezettség miatt ránk rótt adatkezelés. (számlázási adatok)
A honlapon közzétett kapcsolati fülben írt levelek e-mailben érkeznek az adatkezelőhöz. Az e-mailt és a benne lévő esetlegesen megadott adatokat a táborbefejezését követő 1 évig őrizzük.
A weboldal cookikat nem használ, IP címet nem rögzít. A weboldal harmadik félnek adatot nem továbbít.
Érintettek jogai:

Érintett: Az adatkezelőtől, minden érintettnek (adatkezeléssel azonosított vagy azonosítható természetes személy) az adatkezeléssel kapcsolatosan a következő jogai vannak:

 1. Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor
 2. Az adatokhoz való hozzáférés joga
 3. Helyesbítéshez való jog
 4. Törléshez, elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog
 5. Adathordozhatósághoz való jog
 6. Tiltakozáshoz való jog

1) Az adatkezelő, az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az érintettet a következőkről:

 • az adatkezelés tényéről
 • arról, hogy milyen adatokat kíván kezelni
 • milyen célból kíván adatot kezelni
 • meddig kíván adatot kezelni
 • vesz-e igénybe adatfeldolgozót
 • kinek teszi lehetővé az adatok megismerését

2) Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy -

 • milyen adataikat kezeli a adatkezelő,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli az adatkezelő az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel a adatkezelő-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a adatkezelő az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót
 • Ha igénybe vesz adatfeldolgozót, akkor, kit mi a címe mit, csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),
 • Hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival adatvédelmi incidens), és ha igen, mik voltak ennek a hatásai, mit tett a Adatkezelő annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet és megvédje az adatait (az elhárítására megtett intézkedésekről),
 • Továbbította-e a Adatkezelő bárkinek az adatait, és ha igen, mi jogosította fel erre a Adatkezelő-t (adattovábbítás jogalapjáról) és  kinek továbbította az adatait (adattovábbítás címzettjéről).

A tájékoztatás iránti kérelmekre az adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol.

3) Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatkezelő akkor az érintett kérheti annak módosítását. A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. Ez a tévedések és a visszaélések elkerülését szolgálja. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Erről az érintetett értesítjük.

4) Az érintett kérheti adatainak törlését, (az adatot kezelő adatkezelő és feldolgozó a törölni kért adatot tovább nem kezelheti, nem tarthatja nyilván) kérheti. Az érintett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő az adatát ne törölje, viszont ne is használja fel tovább. (adat zárolás) Néhány adatnak a törlését vagy zárolását az Adatkezelő nem végezheti el, ezeknek a kezelését törvény írja elő. A törlésről vagy zárolásról az érintettet értesítjük. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot és törölni köteles az elérhető technológia és költséges figyelembevételével meg teszi az elvárható lépéseket, hogy az adatot minden honnan töröljék.

5) Az érintett jogosult az általa az adatkezelő részére átadott adatokat széles körben géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőnek továbbíttatni kivéve közérdekű vagy közhatalmú jog gyakorlását.

6) Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó az adatai kezelése ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, akkor az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, az adatot pedig zárolja. Törvény alapján kötelezően kezelt adatot nem lehet törölni vagy zárolni, akkor sem, ha az érintett tiltakozik a kötelező adatkezelés ellen.

Adatkezelő elérhetőségei:

 • Neve: TOT ESPORT Kft. Képviselője: Nagy László
 • Címe: 1125 Budapest, Gereben utca 6. B. ép.
 • e-mail címe: handballcamp@19laszlonagy.com

Jogorvoslati lehetősek:

Ha sérelmezi azt, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor azt javasoljuk, hogy először az adatkezelő-t keresse meg panaszával. A panaszt megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy orvosoljuk.

Ha továbbra is sérelmezi az adatkezelést, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz kíván fordulni, akkor azt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Adatainak védelme bírósághoz is fordulhat. Lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéknél ( http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújthat be keresetet.

Fogalmak

Az adatkezelési tájékoztatóban az alább felsorolt fogalmakat használtuk, amelyek jelentését itt találja:

1.„személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer” : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy

13. „egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

14. „tevékenységi központ” :

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

15. „képviselő” : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

16. „vállalkozás” : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

17. „vállalkozáscsoport” : az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

18. „felügyeleti hatóság” : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

19. „érintett felügyeleti hatóság” : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

20. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése” :

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

21. „releváns és megalapozott kifogás” : a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi jogszabályokat alapján jártunk el:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete             
 • 2011. évi CXII. törvény
 • 2. melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

László Nagy

Soy László Nagy. Nací el día 3 de marzo de 1981 en Székesfehérvár, Hungría.

Gracias a mis padres, el deporte siempre ha tenido una gran tradición en mi familia, lo que ha contribuido a que a día de hoy sea un deportista de élite. Mi padre era jugador profesional de baloncesto...

leer

nuestros socios